Zoeken

De missie van de school

Onze school is een reformatorische basisschool. We onderschrijven de Bijbel als het Woord van God en erkennen de Drie Formulieren van Enigheid, waarin het reformatorische gedachtegoed is verwoord.

Op onze school streven wij naar Geloof Waardig Onderwijs. Om dat te realiseren, hanteren wij drie kernwaarden: Respect, Betrokkenheid en Veiligheid.

Respect

De Bijbelse norm in de omgang met elkaar baseren wij op de Tien geboden, samengevat in God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Onze eerste opdracht is respectvol spreken over en met God. Dat uit zich in eerbied voor Hem en Zijn Woord.

Wij treden ouders respectvol tegemoet als degenen die het beste zoeken voor hun kind.

Wij respecteren als school en ouders elkaars deskundigheid, laten ieder op eigen terrein in zijn waarde en willen van elkaar leren. Wij spreken met elkaar in plaats van over elkaar.

In ons dagelijks handelen tonen wij respect voor ieder kind, rekening houdend met zijn mogelijkheden, beperkingen en onderwijs- en begeleidingsbehoeften. Daarin accepteren wij ieders eigenheid en bieden ruimte om te ontwikkelen, zodat ieder kind kan worden die hij zijn mag.

Als collega’s accepteren en waarderen wij elkaar in alle geledingen van de school. Wij houden rekening met elkaars sterke en zwakke kanten.

 

Betrokkenheid

Onderzoek wijst uit dat kinderen van betrokken ouders beter profiteren van het onderwijs.

Wij betrekken ouders bij het onderwijs aan hun kinderen door voor hen een open school te zijn waar zij zich welkom voelen en mee kunnen denken. Wij communiceren face-to-face, per mail, per telefoon. De lijntjes tussen school en thuis zijn kort en helder.

Als leerkracht zijn wij positief betrokken op het kind in onze klas en zijn gezin en op ons werk.

Op onze school voelt iedere betrokkene – zowel leerlingen, ouders als teamleden – zich gehoord en gezien. Wij focussen ons niet alleen op ons eigen werk, maar ook op elkaar als collega’s. Daarin staat het gebod van God om elkaar lief te hebben centraal.

 

Veiligheid

Wij willen een veilige school zijn. Veiligheid, vertrouwen en geborgenheid zijn basisvoorwaarden om te kunnen ontwikkelen en te functioneren.

Wij gaan zorgvuldig om met wat ouders ons in vertrouwen meedelen. Van ouders verwachten wij dat zij de privacy en de veiligheid van leerkrachten in acht nemen.

Pesten, in welke vorm dan ook, is absoluut onaanvaardbaar. Wij hanteren in samenwerking met ouders, strikt ons pestprotocol. Wij staan voor een goed pedagogisch klimaat door structuur te bieden en voorspelbaar te zijn.

Wij vinden het belangrijk dat collega’s zich in de klas, binnen het team en naar ouders toe veilig genoeg voelen om zich kwetsbaar op te durven stellen.

Wij gaan voor een school als veilige setting, waar mensen samenwerken en met en voor elkaar bidden. Waarin ouders vertrouwen hebben en kinderen tot bloei kunnen komen.

(c) Groen van Prinstererschool | Disclaimer | Sitemap | Website door: DORST