De MedezeggenschapsRaad

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin 2 personeelsleden en 2 ouders zitting hebben. De taken en bevoegdheden zijn geregeld in het reglement dat door ons bestuur is vastgesteld.

Onze MR heeft adviesrecht. Advies kan bijvoorbeeld gegeven worden bij taakverdeling binnen het schoolteam, fusie met een andere school, verandering van de grondslag van de school.

De MR probeert minimaal 6 maal per jaar te vergaderen. Bij een deel van de vergadering wordt ook de schoolleiding betrokken.

 

Samenstelling van de MR 
Dhr. C.M. Kleppe (oudergeleding) 

Mevrouw W. Hakvoort-Schakel (personeelsgeleding)

Dhr. A. Hoekman (personeelsgeleding) 

Dhr. A. Snoei (oudergeleding)